About ICAMS

 

Organizing Committee

 • Chairperson
  Hidetoshi SATO, Professor
  Kwansei Gakuin University
  E-mail: hidesato@kwansei.ac.jp
 • Vise-Chairperson
  Harumi SATO, Professor
  Kobe University
  E-mail: hsato@tiger.kobe-u.ac.jp
 • Shinko ENOMOTO
  Shimadzu Co.
  E-mail: enoshin@shimadzu.co.jp
 • Mika ISHIGAKI, Assistant Professor
  Kwansei Gakuin Univesity
  E-mail: ishigaki-mika@kwansei.ac.jp
 • Akinori TAKETANI, Assistant Professor
  Kwansei Gakuin Univesity
 • Shin-ichi MORITA, Professor
  Tohoku University
 • Secretariat
  Kimiko UEHIGASHI
  E-mail: k-uehigashi@kwansei.ac.jp