Members in 2018


Kazuyoshi
OGASAWARA
Professor
Shota
Takemura
D1
Hironori
KIYOOKA
M2
Kishi
AKAI
B4
Kyoka
OKAMURA
B4
Shohei
TANAKA
B4
Masamitsu
TANIOKA
B4
Judo
FUSAMOTO
B4
Hirotsugu
NAKANO
Researcher
Jun
YASUI
Researcher
Mega
NOVITA
 Researcher  

Top